การอัพเดทเวอร์ชัน

การอัพเดทเวอร์ชัน ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ให้ทำการ Pull Docker Image ลงไปใหม่ดังนี้

$ docker pull ghcr.io/jittagornp/iwallet 

ตัวอย่าง

$ docker pull ghcr.io/jittagornp/iwallet 

Using default tag: latest
latest: Pulling from jittagornp/iwallet
33847f680f63: Already exists
47d5ef013a61: Already exists
0e6aa028937a: Already exists
cabac214cb3b: Already exists
92d414a4e202: Pull complete
6cb5591e9a8e: Pull complete
Digest: sha256:7f63dca10baed821c5d20a6a9b6cea8377cbe0a9e34408f4cbcab0a60d69e25e
Status: Downloaded newer image for ghcr.io/jittagornp/iwallet:latest
ghcr.io/jittagornp/iwallet:latest

หมายเหตุ

  • เวอร์ชัน Free เปลี่ยน Repository จาก ghcr.io/jittagornp/iwallet เป็น jittagornp/iwallet

Docker จะทำการดึง Image เวอร์ชันล่าสุด (Latest Image) ไปทับ Image เดิมที่เคยมี

จากนั้นก็ลบ Bot/Container (ลบแค่ Container น่ะ) ด้วยคำสั่ง

$ docker stop iwallet && docker rm iwallet

แล้ว Run ใหม่เหมือนเดิมกับตอนที่ Run Bot ครั้งแรก

ถ้าไม่ได้ ลองลบ Image เก่าออกก่อน ด้วยคำสั่ง

$ docker rmi ghcr.io/jittagornp/iwallet

แล้วค่อย Pull Image ลงไปใหม่

Last updated