เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ

คู่มือการ Login/Logout iWallet

หน้าจอเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบ (Login)

การเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้กรอก Your Secret ที่ได้กำหนดไว้ใน Environment variable IWALLET_APP_SECRET ตอน Run Bot พร้อมกับ Google Authenticator Code (กรณีที่เปิด Two-Factor Authentication) จาก Google Authenticator Application

  • ถ้ากรอกข้อมูลอย่างใดอย่างนึงผิด จะขึ้นข้อความ "Invalid secret or code" ดังรูปที่ 1

  • ถ้ากรอกข้อมูลถูก ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอไปเป็นหน้า Home ดังรูปที่ 3

การออกจากระบบ (Logout)

ให้ผู้ใช้ไปที่หน้า Home แล้วคลิกที่ปุ่ม Logout ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอไปเป็นหน้า Login ดังรูป

Last updated