หน้า Rebalancing

คู่มือหน้า Rebalancing

คำอธิบาย

 1. ปุ่ม Back เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะกลับไปที่หน้า Home

 2. สถานะของ Wallet นี้ว่าเปิดให้ Bot ทำ Rebalance ให้หรือไม่

  • สีเขียว คือ Running (Bot กำลังทำงานอยู่ / เปิดให้ Bot ทำ Rebalance ให้)

  • สีเทา คือ Pause (Bot พักอยู่ / Bot ไม่ต้องทำ Rebalance ให้)

 3. ข้อความแสดงสถานะของ Wallet นี้ว่าเปิดให้ Bot ทำ Rebalance ให้หรือไม่ พร้อมกับเวลาล่าสุดที่ Bot พึ่งเช็คการทำ Rebalance ไป (ปกติจะเช็คทุก ๆ 10 นาที)

 4. ปุ่มสำหรับสั่งพัก (Pause) หรือ สั่งให้ Bot ทำงานต่อ (Resume)

 5. ปุ่ม History ถ้าคลิกที่ปุ่มนี้ จะไปที่หน้า History (หน้าแสดงประวัติการทำ Rebalance และประวัติการโอน Token)

 6. ปุ่ม Copy สำหรับใช้คัดลอก (Copy) Wallet Address นี้

 7. ข้อมูล Network และ Wallet Address อย่างย่อของ Wallet นี้

 8. ข้อมูล Gas

  • Gas Price คือ ราคา Gas ปัจจุบันที่ใช้ใน Network นี้ หน่วยเป็น Gwei

  • Gas Balance คือ จำนวน Gas ที่เหลืออยู่สำหรับ Wallet นี้

 9. มูลค่าของ Token ใน Wallet นี้ หน่วย (Symbol) จะเป็นของ Token B

 10. จำนวนของ Token A และ Token B ที่ Wallet นี้มี

 11. เปอร์เซ็นต์กำไร / ขาดทุน ของ Wallet นี้

 12. ปุ่ม Transfer ถ้าคลิกที่ปุ่มนี้ จะไปที่หน้า Transfer (หน้าสำหรับโอน Token ออกจาก Wallet นี้ ไปยัง Wallet อื่น)

  • ปุ่มนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Two-Factor Authentication และ LINE Notify แล้วเท่านั้น

 13. ราคาของ Token A ต่อ Token B

 14. เงื่อนไขในการทำ Rebalanace

  • จากภาพ คือ Token A กับ Token B ต้องมีมูลค่าต่างกันอย่างน้อย 10 % ถึงจะทำ Rebalance ให้

 15. เงื่อนไขในการซื้อ/ขาย หรือแลกเปลี่ยน (Swap)

  • จากภาพจะซื้อ/ขาย ที่ 50% ของมูลค่า (ข้อ 14) ที่แตกต่างกัน

  • ตัวอย่าง เช่น Token A กับ Token B ต่างกัน 12% ก็ใช้ 50% (ครึ่งนึง) ของ 12% ที่ต่างกันนั้นมาซื้อ/ขาย เป็นต้น

 16. เงื่อนไขในการซื้อ/ขาย หรือแลกเปลี่ยน (Swap)

  • ต้องซื้อ/ขายเป็นอย่างน้อยตามมูลค่าที่ตั้งไว้ เช่น ต้องซื้อ/ขาย อย่างน้อย 1 BUSD (เพื่อไม่ให้เปลือง Gas)

 17. มูลค่าของ Token A (หน่วยเป็น Token B) ใน Wallet นี้

 18. มูลค่าของ Token B ใน Wallet นี้

 19. รูปสัญลักษณ์ (Icon) Token A

 20. รูปสัญลักษณ์ (Icon) Token B

 21. เปอร์เซ็นต์มูลค่าของ Token A

 22. เปอร์เซ็นต์มูลค่าของ Token B

 23. เปอร์เซ็นต์มูลค่าที่ต่างกันของ Token A และ Token B ณ ขณะนั้น

 24. มูลค่าที่รอปรับ (รอทำ Rebalance)

Last updated