รูปแบบข้อความ LINE Notify

รูปแบบข้อความที่ iWallet แจ้งเตือนผ่านทาง LINE Notify

มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

 1. Rebalance

 2. Transfer

 3. OTP

Rebalance

หน้าตาข้อความจะเป็นแบบนี้

คำอธิบาย

 • เกิด Rebalance ขึ้นที่ Wallet ไหน เช่น

  • [BSC][0xbaxx...xxxx] หรือ

  • [BSC][0x0dxx...xxxx] เป็นต้น

 • เป็น Rebalance ประเภทอะไร

  • BUY - ซื้อ

  • SELL - ขาย

 • BUY/SELL (ซื้อ/ขาย) Token อะไร มูลค่าเท่าไหร่

  • ตัวอย่างรูปที่ 1 คือ BUY ADA มูลค่า 3.52106 BUSD

  • ตัวอย่างรูปที่ 2 คือ SELL ETH มูลค่า 1.59179 BUSD

 • และหลังจากเกิด Rebalance แล้ว Token A และ Token B เหลือเท่าไหร่

  • ตัวอย่างรูปที่ 1 ก่อนทำ Rebalance มี 2.81871 ADA หลังทำ Rebalance มี 3.98563 ADA ตอนนั้น ADA ราคา 3.00062 BUSD

  • ตัวอย่างรูปที่ 1 ก่อนทำ Rebalance มี 15.50000 BUSD หลังทำ Rebalance มี 11.97894 BUSD

  • ตัวอย่างรูปที่ 2 ก่อนทำ Rebalance มี 0.00870 ETH หลังทำ Rebalance มี 0.00827 ETH ตอนนั้น ETH ราคา 3,738.01255 BUSD

  • ตัวอย่างรูปที่ 2 ก่อนทำ Rebalance มี 29.33138 BUSD หลังทำ Rebalance มี 30.95615 BUSD

Transfer

หน้าตาข้อความจะเป็นแบบนี้

คำอธิบาย

 • เกิด Transfer (การโอน) ขึ้นที่ Wallet ไหน เช่น

  • [BSC][0xbaxx...xxxx] หรือ

  • [BSC][0x0dxx...xxxx] เป็นต้น

 • เป็น Transfer ประเภทอะไร

  • IN - โอนเข้า

  • OUT โอนออก

 • โอนจากไหนไปไหน จำนวนเท่าไหร่ และมูลค่าเท่าไหร่

  • ตัวอย่างรูปที่ 1 โอนจาก "Binance Hot Wallet 7" ไปยัง Address "0xbaxx...xxxx" จำนวน 15.50000 BUSD มูลค่า 15.50000 BUSD

  • ตัวอย่างรูปที่ 2 โอนจาก Address "0x0dxx...xxxx" ไปยัง Address "0x74xx...xxxx" จำนวน 8.00000 BUSD มูลค่า 8.00000 BUSD

OTP

หน้าตาข้อความจะเป็นแบบนี้

คำอธิบาย

 • Wallet ไหนต้องการรหัส OTP เช่น

  • Wallet [BSC][0x2axx...xxxx] ต้องการ OTP

 • รหัส OTP (One Time Password) คือ 468432

Last updated