การโอน Token ออกจาก iWallet

การโอน Token ไปยัง Wallet Address อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน iWallet

ปกติ iWallet จะไม่อนุญาตให้โอน Token ไปยัง Wallet Address อื่น ๆ ที่อยู่นอก iWallet ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ใครสามารถโอน Token ไปยัง Wallet ที่ไม่ใช่ของผู้ใช้ได้ (ป้องกันการขโมย Token)

แต่ถ้าผู้ใช้อยากให้สามารถโอน Token ไปยัง Wallet Address อื่น ๆ ที่อยู่นอก iWallet ได้ ให้ทำดังนี้

1. กำหนด Whitelist ผู้รับ

Whitelist คือ การกำหนดรายการ Wallet Address ปลายทางที่เชื่อถือได้ (Trust Address) ที่อนุญาตให้ iWallet สามารถโอน Token ไปให้ได้

ที่ Configuration File (.config.json) ของแต่ละ Wallet ให้ Config Whitelist ดังนี้

{
 
 ...
 ...
 
 "recipientWhitelist" : [
   {
    "name" : "Wallet 1",
    "address" : "0x1111111111111111111111111111111111111111"
   },
   {
    "name" : "Wallet 2",
    "address" : "0x2222222222222222222222222222222222222222"
   },
   {
    "name" : "Wallet 3",
    "address" : "0x3333333333333333333333333333333333333333"
   }
 ]
}

คำอธิบาย

Attribute

Description

name

ชื่อ Wallet ปลายทางที่จะโอนไป (ตั้งว่าอะไรก็ได้ แล้วแต่ผู้ใช้)

address

ที่อยู่ Wallet ปลายทางที่จะโอนไป (ต้องเป็นที่อยู่ใน Network เดียวกันกับ Wallet ต้นทางเท่านั้น )

ตัวอย่าง

0x7fe5999fd513deae43d19dd0ab3cce8491ed6440.config.json

{
 "walletFile" : "0x7fe5999fd513deae43d19dd0ab3cce8491ed6440.wallet.json",
 "walletPassword" : "123456",
 "network" : "POLYGON_MAINNET",
 "tokenA" : "0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270", //WMATIC
 "tokenB" : "0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174", //USDC
 "minimumGasBalance" : 0.005,
 "fillGasTokenBAmount" : 3,
 "swapRouter" : "0xa5e0829caced8ffdd4de3c43696c57f7d7a678ff", //Quickswap Router
 "gasSwapRouter" : "0xa5e0829caced8ffdd4de3c43696c57f7d7a678ff", //Quickswap Router
 "defaultSwapSlippage" : 0.5,
 "defaultSwapDeadlineMinutes" : 10,
 "tokenAutoApproveMultiplier" : 3.0,
 "differenceAtLeastPercent" : 9,
 "swapPercent" : 50.0,
 "swapAtLeastValue" : 1,
 "recipientWhitelist" : [
  {
   "name" : "MetaMask",
   "address" : "0x22203d22226d34D333333333C65Ad7ADa2111111"
  } 
 ]
}

แค่นี้ก็จะสามารถโอนไปยัง Wallet Address 0x22203d22226d34D333333333C65Ad7ADa2111111 ซึ่งอยู่นอก iWallet ได้แล้ว

หมายเหตุ

Whitelist Address ที่จะโอนไป จะต้องอยู่ใน Network เดียวกันกับ Wallet Address ต้นทางเท่านั้น ถ้าเป็นคนละ Network กัน อาจทำให้ Token ที่โอนไปสูญหายได้ (กู้คืนไม่ได้) ตอน Config ให้ตรวจสอบดี ๆ

2. โอน Token

จากนั้นก็โอน Token ที่ หน้าโอน Token ปกติเหมือนโอนไปยัง Wallet Address อื่น ๆ

Last updated