การโหลด Image

การโหลด Docker Image จาก Container Registry

เวอร์ชัน Free

1.ทำการ Pull Docker Image ลงมาดังนี้

$ docker pull jittagornp/iwallet 

สำหรับเวอร์ชัน Free Docker Image จะถูกเก็บไว้ที่ DockerHub https://hub.docker.com/r/jittagornp/iwallet

เวอร์ชัน Pro

เมื่อคุณจ่ายเงินซื้อ iWallet เวอร์ชัน Pro คุณจะได้รับ Access Token ที่ใช้สำหรับโหลด Docker Image จาก GitHub Container Registry แบบนี้

CR_PAT="<YOUR_TOKEN>"

CR_PAT = Container Registry Personal Access Token

เมื่อคุณได้รับ Access Token มา ให้ทำดังต่อไปนี้

1. ให้ Export Access Token เป็นตัวแปร System Environment

$ export CR_PAT="<YOUR_TOKEN>"

2. จากนั้น เปิดและปิด (Restart) Terminal ใหม่

3. ทำการ Docker Login ไปที่ GitHub Container Registry ดังนี้

$ echo $CR_PAT | docker login ghcr.io -u USERNAME --password-stdin

4. ลอง Pull Docker Image ลงมา

$ docker pull ghcr.io/jittagornp/iwallet

สังเกตว่า เวอร์ชัน Free จะใช้ jitagornp/iwallet ส่วนเวอร์ชัน Pro จะใช้ ghcr.io/jittagornp/iwallet คนละ Repository กัน ให้ดูดี ๆ

Last updated